Privacy & cookies

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe DigiReus persoonsgegevens verwerkt. DigiReus zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal DigiReus zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 1 Definities

DigiReus
Ingeschreven bij de kvk onder nummer: 73687200 en is gevestigd te Damwâld. In dit privacybeleid ook Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd.

Persoonsgegevens
Informatie waarmee de persoon geïdentificeerd kan worden op welke manier dan ook. Zoals naam, adresgegevens locatie en online identifier en iedere manier zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerken
Het verzamelen, opslaan, opvragen, opnemen, gebruiken van persoonsgegevens al dan niet geautomatiseerd of handmatig.

Betrokkene
Een geïdentificeerde natuurlijke persoon of een natuurlijke persoon die direct of indirect, met behulp van middelen waarvan mag worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door de voor de Verwerking Verantwoordelijke dan wel door een andere natuurlijke of rechtspersoon in te zetten zijn, kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer, gegevens over de verblijfplaats, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. In dit privacybeleid ook wel Opdrachtgever genoemd.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. Door DigiReus worden Persoonsgegevens verwerkt. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot de diensten die DigiReus aanbiedt en oplevert.
 2. De Persoonsgegevens die door DigiReus verwerkt worden zijn de n.a.w. gegevens, contactgegevens, facturatiegegevens, IP-adressen, cookies en data inlogcodes zoals bedoeld in de ISO certificering, van de Opdrachtgever.
 3. DigiReus kan de Persoonsgegevens op de volgende wijze verzamelen: – Gegevensverzameling via het internet zoals vragenlijsten, cookies, aanmelden voor nieuwsbrief, aanmelden voor brochures, contactformulier invullen, referenties plaatsen of gebruik maken van social media; – Schriftelijke gegevensverzameling via post door middel van ingevulde vragenlijsten of enquêtes; – Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt; – Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden;

Artikel 3 Doeleinden en gebruik gegevens

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door DigiReus . De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. DigiReus gebruikt persoonsgegevens van Betrokkenen voor de doeleinden waarvoor deze door Betrokkene aan DigiReus zijn verstrekt. Zijnde het bieden van de hosting services bijbehorende werkzaamheden welke logischerwijs voortvloeien uit de core activiteiten van DigiReus.
 3. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.
 4. Indien de Betrokkene DigiReus om informatie over diensten verzoekt, verwerkt DigiReus de Persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 5. Daarnaast kan DigiReus de persoonsgegevens gebruiken om de Betrokkenen op de hoogte te stellen van producten of diensten van DigiReus die interessant voor de desbetreffende Betrokkene zouden kunnen zijn. Indien de Opdrachtgever hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met DigiReus op info@digireus.nl

Artikel 4 Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens

 1. Het verwerken van persoonsgegevens geschiedt met de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene wiens gegevens opgevraagd worden. Met dit privacybeleid wordt om deze toestemming gevraagd. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid, verschaft de betrokkene toestemming tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
 2. DigiReus vraagt slechts de persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de aangeboden diensten.
 3. De Betrokkene heeft ten allen tijde het recht om zijn gegeven toestemming zoals vermeld in het eerste lid, in te trekken.

Artikel 5 Opslag gegevens en bewaartermijn

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan de wettelijk bepaalde termijn van 7 jaar of een andere wettelijke termijn. Met uitzondering van opslag voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
 2. De contactgegevens en gemaakt beeldmateriaal worden een jaar na opzegging bewaard tenzij de Opdrachtgever verzoekt om de contactgegevens en/of het beeldmateriaal te verwijderen. Aan een dergelijk verzoek wordt direct gehoor gegeven. DigiReus wenst deze Persoonsgegevens langer te bewaren om data te kunnen aantonen in geval van politie controle.
 3. DigiReus registreert beelden met beveiligingscamera’s. Deze camera’s worden ingezet voor de beveiliging van de gasten, werknemers en bezittingen. De beelden zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt.

Artikel 6 Beveiliging gegevens

 1. DigiReus heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen. Deze zijn gespecificeerd in onder andere de ISO certificering.
 2. DigiReus zal ervoor zorgen dat de door haar ingeschakelde derden passende technische en organisatorische Maatregelen treft om de gegevens te beschermen.
 3. DigiReus heeft in ieder geval, passende maatregelen genomen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.
 4. DigiReus bewerkstelligt het bovenstaande door middel van opslag van de Persoonsgegevens op een externe server die voldoet aan de wettelijke eisen en normen die gesteld worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 7 Doorgifte aan derden

 1. DigiReus zal de persoonsgegevens van de Betrokkene niet aan derden doorgeven. Slechts medewerkers van de praktijk DigiReus hebben toegang tot de Persoonsgegevens. Alle betrokken medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak DigiReus gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en DigiReus zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DigiReus niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 3. DigiReus heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met relevante derde partijen wie toegang hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verwerken van de opdracht.

Artikel 8 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 1. Betrokkene heeft recht op inzage, wijziging, aanvulling, verwijdering en van zijn of haar persoonsgegevens.
 2. Ingeval van digitale persoonsgegevens die DigiReus heeft verwerkt om een overeenkomst uit te voeren, heeft u het recht op dataportabiliteit (overdracht van uw persoonsgegevens). U kunt uw persoonsgegevens dan bij ons opvragen in een standaardformat. U kunt het standaard format bij ons opvragen via info@digireus.nl.
 3. Indien de Betrokkene zijn persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen of indien de Betrokkene vragen heeft over dit privacybeleid kan de Betrokkene DigiReus bereiken via info@digireus.nl.
 4. Indien de Betrokkene een verzoek indient om de persoonsgegevens in te zien, wijzigen, aan te vullen of verwijderen, zal DigiReus hier zo spoedig mogelijk gehoor aan geven.

Artikel 9 Cookies en website

 1. Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die de computer of het mobiele apparaat opslaat wanneer de website bezocht wordt. Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die bezocht wordt.
 2. Met behulp van cookies wordt ervoor gezorgd dat bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Het surfen op de website wordt gemakkelijker gemaakt.
 3. DigiReus maakt gebruikt van functionele, analytische en marketing cookies. Middels dit privacybeleid wordt toestemming gevraagd om de genoemde cookies te verzamelen. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid gaat de Betrokkene aldus ook akkoord met het verzamelen van de cookies. De Betrokkene kan de toestemming hiervoor te allen tijde intrekken.
 4. DigiReus is continu bezig met het analyseren van bezoekersgegevens op onze websites. DigiReus kijkt bijvoorbeeld naar het aantal bezoekers, de gemiddelde sessieduur, welke pagina’s het meest bekeken, via welk apparaat en ook waar onze bezoekers vandaan komen. Hiervoor gebruiken wij analytische cookies. De informatie uit cookies is niet te herleiden naar persoonsgegevens. DigiReus gebruikt deze informatie om de websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
 5. DigiReus maakt alleen gebruik van marketing cookies als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Ook zonder toestemming worden advertenties getoond, maar deze zijn willekeurig en niet gericht op specifieke koopgedrag wat DigiReus kan afleiden uit de informatie verkregen door de cookies.

Artikel 10 Contact en afhandeling klachten

 1. DigiReus biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via info@digireus.nl.

Artikel 11 Wijzigingen in het Privacybeleid

 1. DigiReus behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen.
 2. De wijzigingen zullen worden bekend gemaakt op www.digireus.nl
 3. DigiReus adviseert de Betrokkene regelmatig de privacybeleid te bekijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Artikel 12 Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Leeuwarden neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.

 

Datum laatste wijziging: 05-09-2022