Algemene Voorwaarden

Op alle diensten van DigiReus zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u de voorwaarden goed door te nemen.

1. Definities

1.1  —  DigiReus
DigiReus is een eenmanszaak en staat ingeschreven bij kamer van koophandel onder nummer 73687200.

1.2  —  Klant
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon welke een overeenkomst heeft gesloten met DigiReus of voornemens heeft tot sluiten van overeenkomst.

1.3  —  Dienst
De specifieke dienst die DigiReus met klant overeenkomt, zoals vermeld in de overeenkomst.

1.4  —  Overeenkomst
Overeenkomst tussen klant en DigiReus waar een of meerdere diensten en of zaken worden geleverd.

1.5  —  Offerte
Een op maat gemaakte aanbieding van DigiReus gericht aan de klant. Gebaseerd op klant verstrekte gegevens.

1.6  —  Algemene voorwaarden
Het geheel van bepalingen zoals opgenomen in dit document.

1.7  —  Netwerk
Overdracht en routering apparatuur waar d.m.v. van signalen via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektronische middelen, overdracht van data mogelijk maakt totzover deze onder controle van DigiReus staat.

1.8  —  Niet-actief
Het niet-actief zetten van een dienst houd in dat de dienst contractueel en administratief doorloopt, maar dat toegang tot de dienst tijdelijk is stilgezet.

1.9  —  Spam
Spam is een e-mail die in grote hoeveelheden en ongevraagd wordt verstuurd. Ongevraagd houd in dat de ontvanger geen aantoonbare en expliciet toestemming heeft gegeven voor de verzending van de e-mail.

1.10  —  Shared dienst
Een shared dienst houd in dat er meerdere klanten gebruik maken van dezelfde onderliggende software/hardware. Dit kan webhosting, resellerhosting, of streaming zijn.

2. Algemeen

2.1  —  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen DigiReus en klant.

2.2  —  Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3  —  Indien een bepaling nietig of vernietigbaar zijn zal DigiReus een vervangende bepaling vaststellen van zoveel mogelijke overeenkomstige strekking.

2.4  —  DigiReus behoudt het recht om de Algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Wijzigingen worden via de DigiReus website kenbaar gemaakt. Indien klant niet binnen 1 maand gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen, wordt de klant geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien klant wel gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen in de algemene voorwaarden kan dat een grond vormen voor ontbinding van de overeenkomst.

2.5  —  Een overeenkomst tussen klant en DigiReus komt tot stand wanneer klant besluit een dienst af te nemen of ingaat op een offerte.

3. Gebruik

3.1  —  Van klant wordt verwacht voorzichtig met de diensten om te gaan. D.w.z. de dienst niet misbruiken, door de dienst voor andere doeleinde te gebruiken dan waarvoor de dienst opgezet was.

3.2  —  DigiReus staat geen illegale content toe. Bij het hiervan vaststellen behoud DigiReus het recht om de dienst op niet-actief te zetten totdat de content verwijderd is.

3.3  —  Klant wordt geacht geen malware of virussen te plaatsen welke schadelijk zijn voor apparatuur/software van DigiReus. Bij vaststellen behoud DigiReus het recht de dienst niet actief te zetten of na eerste waarschuwing te beëindigen.

3.4  —  Adultmateriaal is toegestaan.

3.5  —  Kinderporno is niet toegestaan. Bij constatering behoud DigiReus het recht direct de dienst te beëindigen.

3.6  —  DigiReus hanteert de anti-spam richtlijnen. Inhoudend dat het versturen van spam niet toegestaan is. DigiReus behoud het recht bij constatering de dienst op niet-actief te zetten.

3.7  —  Wanneer de afgenomen dienst over limiet gaat (dataverkeerlimiet) behoud DigiReus het recht het overgebruik in rekening te brengen. Deze rekening zal na einde van iedere maand verzonden worden.

3.8  —  Klant wordt geacht het netwerk niet te verstoren, inhoudend dat aanvallen van en naar het netwerk van DigiReus geïnitialiseerd door de klant niet toegestaan is.

4. Levering

4.1  —  DigiReus blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat factuur door klant voldaan is.

4.2  —  DigiReus streeft er na om webhosting en domeinregistraties binnen 24 uur te leveren. Overige diensten en maatwerk opdrachten worden in overleg geleverd. Wanneer een levertijd niet gehaald wordt en u hiervan vooraf geen melding heeft gekregen, adviseren wij u om contact met DigiReus op te nemen.

4.3  —  Bij registratie van een .nl naam moeten eerst alle SIDN formulieren door DigiReus ontvangen voordat de registratie kan plaatsvinden. Dit met uitzondering wanneer DigiReus heeft aangegeven dat de formulieren achterwege gelaten konden worden.

5. Betalingen

5.1  —  DigiReus stuurt facturen digitaal per e-mail naar klant.

5.2  —  DigiReus kan facturen tevens per post toesturen aan klant. Bij iedere factuur brengt dit 1 euro (incl. 19% btw) administratiekosten toe.

5.3  —  Klant dient binnen 5 werkdagen bezwaar tegen factuur te maken wanneer klant niet akkoord gaat met factuur. Na gestelde termijn geeft klant aan akkoord te gaan met factuur.

5.4  —  Facturen dienen binnen 2 weken voldaan te worden.

5.5  —  DigiReus zal na 2 weken klant aan factuur herinneren.

5.6  —  Wanneer geen betaling binnen 2 weken heeft plaatsgevonden behoud DigiReus het recht om de dienst tijdelijk op niet-actief te zetten.

5.7  —  Twee weken na betaaltermijn behoud DigiReus het recht om administratiekosten op de factuur in rekening te brengen en eventueel de vordering uit te geven aan een derdepartij (Intrum Jusititia).

5.8  —  DigiReus behoud het recht om wettelijke rente in rekening te brengen wanneer de factuur niet binnen betaaltermijn voldaan is.

6. Uptime garanties

6.1  —  DigiReus garandeert een netwerk uptime garantie van 99,98%.

6.2  —  DigiReus garandeert in samenwerking met GlobalSwitch een maximale continue stroomtoevoer naar alle servers.

6.3  —  Overmacht en gepland onderhoud valt niet onder de gegarandeerde uptime.

6.4  —  Gepland onderhoud zal DigiReus altijd van te voren aankondigen.

6.5  —  Onder overmacht wordt verstaan: brand, blikseminslag, stroomuitval, hackers, crackers, hardware uitval, netwerkuitval buiten ons eigen netwerk.

7. Aansprakelijkheid

7.1  —  DigiReus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade buiten de uptimegaranties.

7.2  —  DigiReus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door netwerkuitval of stroom onder overmacht.

7.3  —  DigiReus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/schade van data en/of gegevens. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken en beheren van backups.

7.4  —  DigiReus maakt iedere shared dienst iedere nacht een backup. Deze backups zijn alleen toegankelijk voor klant in noodgevallen tegen onkosten vergoeding.

7.5  —  DigiReus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gedrag van haar klanten.

7.6  —  DigiReus kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer afgenomen dienst zomaar offline gaat.

7.7  —  Schadeclaims zullen volledig en gedetailleerd aangeleverd moeten worden door klant en gebaseerd zijn op alleen directe schade.

7.8  —  Schadeclaims kunnen nooit hoger liggen dan de kosten betreffende de dienst van één maand. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer dan EUR 5.000,– (vijfduizend euro) bedragen.

7.9  —  Schadeclaims worden als korting verrekend met toekomstige facturen.

8. Opzeggen

8.1  —  Opzeggingen dienen minimaal 2 maand van tevoren aangekondigd te worden.

8.2  —  Bij het opzeggen moet de minimale overeenkomsttermijn verlopen zijn.

8.3  —  Alle facturen moeten voldaan zijn bij opzegging.

9. Webhosting

9.1  —  IRC materiaal is niet toegestaan.

9.2  —  Web gebaseerde spellen genaamd “Criminals”, of hiervan afgeleid, zijn niet toegestaan.

9.3  —  DigiReus behoud het recht om accounts die teveel belasting leveren op de server (o.a. cpu belasting) op niet-actief te zetten.

9.4  —  Webhosting accounts zullen nooit zomaar verwijderd worden. Tenzij klant hierna een verzoek toe heeft gedaan of de dienst is opgezegd.

9.5  —  In tegenstelling tot punt 3.7 is het mogelijk om bij shared diensten te kiezen bij overgebruik de dienst tot eind van de maand op niet-actief te zetten.

10. Domeinregistratie

10.1  —  Alle domeinen hebben een minimale registratieperiode van 1 jaar. Met uitzondering van .nu, .org.uk, .co.uk, .me.uk en .me welke een minimale registratieperiode van 2 jaar hebben.

10.2  —  Domeinen worden automatisch 8 weken voor verloopdatum verlengd.

10.3  —  Opzeggingen van een domeinnaam dient 9 weken voor verloop van domeinnaam aan DigiReus worden doorgegeven.

10.4  —  Klant verklaard bij verhuizing of wijziging nl naam dat de benodigde formulieren van SIDN in bezit zijn van DigiReus. Bij het ontbreken van deze gegevens loopt klant kans op een boete van 119 euro incl. 19% btw.

10.5  —  DigiReus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade wanneer het domein niet verlengd is door klant en het domein verlopen is.

10.6  —  DigiReus kan niet aansprakelijk gesteld worden door de schade die opgelopen wordt door downtime wanneer het domeinnaam niet bij DigiReus is ondergebracht.

11. Prijzen

11.1  —  Alle prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW. tenzij anders staat aangegeven.

11.2  —  Voor alle prijzen geld een algeheel voorbehoud op typfouten.

11.3  —  Er kan geen aanspraak worden gemaakt op prijzen van diensten of producten waarvan de vermelde prijs onderhevig is aan een typfout.

11.4  —  De klant dient het juiste bedrag alsnog te voldoen als blijkt dat betaalde bedrag onjuist was.

11.5  —  De klant heeft het recht om bij een aankoop van een product of dienst waarvan het aankoopbedrag onjuist was de opdracht kosteloos te ontbinden.

11.6  —  Bij ontbinding van de opdracht volgens artikel 11.5 zal de klant het betaalde bedrag binnen 14 werkdagen volledig terug gestort krijgen op zijn rekening.

Datum laatste wijziging: 01-01-2019